Ekudden

Vår kretsäng

Historia
Bryggaren Friedrich Rudolph Neumüller och hans fru Emilie köpte Skarpnäcks gård med tillhörande torp år 1862. Ett av dem, Ekudden, användes som sommarbostad och togs över av deras dotter Sofia och hennes man Gustaf Piehl. På Ekudden fanns ett tjugotal byggnader, däribland fyra boningshus, växthus, kägelbana och badhus.

De anlade en ståtlig engelsk park med många rara växter. Tvärs över områdets sydligaste udde grävde man en kanal, vars broar delvis finns kvar idag.

Ekudden användes som sommarbostad av familjen Piehl fram till 1960-talet. Västra flygeln utsattes för en mordbrand 1956 av ett gäng ungdomar som vandaliserat gården under en längre tid. År 1968 eldades huvudbyggnaden upp och de resterande husen gick succesivt samma öde till mötes. Staden köpte slutligen marken för rekreationsändamål och Flatens Naturreservat inrättades 1971.

Ängsgruppen

Ängsgruppen leder Söderorts Naturskyddsförenings skötsel av Ekudden vid sjön Flaten i södra Stockholm. Kretsen har genom ett brukaravtal med Stockholms stad undertecknat 1996-09-17 åtagit sig att sköta det cirka 4,4 hektar stora Ekuddenområdet och där återskapa ett ängslandskap med stort inslag av såväl gamla som yngre ekar. I den årliga skötseln ingår bl. a. lövräfsning, slåtter, slyröjning och städning. Områdets vegetation och djurliv följs också genom inventeringar. Sedan Flatens naturreservat bildades ingår Ekuddenområdet i reservatet med kretsen som förvaltare av detta delområde. För att kunna utföra alla skötseluppgifter är kretsen beroende av att många medlemmar ställer upp och utför arbetsuppgifter under arbetsgruppens ledning.

Vi sköter därför marken enligt gammal hävd. På våren, i april, har vi fagning då vi räfsar bort fjolårsgräs, kvistar och löv från ängarna och förbereder för slåttern. Slåtter har vi i början av augusti och slår då ängarna med lie och slåtterbalk. På hösten, i november, har vi höststädning och plockar upp skräp runt stränderna och samlar ihop och eldar kvistar och sly från vårens och sommarens röjningar.
Efter arbetet har vi det mysigt och sitter vid elden och grillar korv och dricker vårt kaffe och umgås. I kretsens vår- och höstprogram finns datum för de viktigaste skötseldagarna.
Alla är hjärtligt välkomna att delta!

Arbetsgruppen:

 Thord Håkansson (sammankallande)

Lasse Lidgren
Kontaktperson:

Tord Håkansson, Skarpnäcks Allé 22, 128 35 SKARPNÄCK; tel 08/724 91 43

Mål och skötselinstruktioner (1994)
Många djur och växter trivs i den här miljön. Enligt skötselplanerna i naturreservatsbestämmelserna:
– Områdets karaktär av småbrutet odlingslandskap med anor i 1700-talet, ska så långt möjligt bevaras och restaureras med tyngdpunkt på de forna ängs- och hagmarkerna.
– De flerhundraåriga ekarna ska ges bästa möjliga betingelser att leva vidare samtidigt som framväxten av en ny ekgeneration ska understödjas.
– Naturligt förekommande, hotade och hänsynskrävande växt- och djurarter ska ges bästa möjliga förutsättningar att leva vidare.
– Området ska bidra till att öka allmänhetens känsla för naturen och det gamla odlingslandskapet samt inspirera till skötselinsatser vid Ekudden och annorstädes.
– Kunskapen om områdets naturvärden liksom om dess odlingshistoria ska successivt förbättras genom inventeringar och andra undersökningar

De generella skötselinstruktionerna är (1994)
– Eftersom betesdrift inom Ekuddenområdet är orealistisk ska alla forna hagmarker inom området skötas som ängsmark.
– All bränning av ris, kvistar och löv ska ske på ett fåtal fasta eldningsplatser inom området.