Stadgar för Söderorts Naturskyddsförening

Fastställda vid föreningens kretsstämma 2015-03-17

Söderorts Naturskyddsförening är Svenska Naturskyddsföreningens lokala krets verksam i södra delen av Stockholms kommun. Verksamhetsområdet omfattar stadsdelarna Skarpnäck, Farsta samt Enskede-Årsta-Vantör.

§ 1

Ändamål och organisation

Svenska Naturskyddsföreningen – i det följande benämnd Naturskyddsföreningen – är en parti­politiskt och religiöst obunden ideell förening för naturskydd och miljövård. Föreningen är organ­iserad i kretsar, länsförbund och riksförening som var för sig är juridiska personer med eget ansvar och egna stadgar vars innehåll inte får vara oför­enligt med Naturskyddsföreningens stadgar. Vid tolk­nings­tvist äger Naturskyddsföreningens stadgar företräde. Fältbiologerna är Naturskydds­före­ningens fristående ungdomsorganisation med egna stadgar, styrelse och verksamhet

§ 2

Naturskyddsföreningens verksamhet

Naturskyddsföreningen ska:

 • verka för att hos människor väcka och under­hålla känslan för naturen och dess värden,
 • verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsätt­ningar,
 • väcka opinion, bevaka och påverka företag och myndigheter rörande naturskydd och miljövård samt verka för skydd och vård av värdefull natur, bland annat genom markförvärv,

Naturskyddsföreningen ska i hela sin verksam­het, inklusive vid tillsättning av valberedningar och styrelser, eftersträva jämn könsfördelning samt beakta mångfalds- och åldersperspektiv.

§ 3

Medlemmar

Medlemmar i Söderorts Naturskyddsförening (i det följande benämnd kretsen) är de av Naturskydds­för­en­ing­ens fysiska och juridiska medlemmar som är bosatta eller har sitt säte inom kretsens verksamhetsområde. Fysisk medlem har rätt att själv välja att till­höra annan krets. Sådan övergång gäller från det datum som riks­föreningen bekräftar.

Medlem som vid årets utgång inte betalat avgiften till Naturskyddsföreningen anses ha lämnat kretsen.

§ 4

Kretsens verksamhet

Kretsen ska lokalt verka för Naturskyddsförening­ens ändamål. Kretsen handhar sina egna ange­lägen­­heter och svarar för sina ekonomiska åtag­anden. Kretsen kan inte utan godkännande av riksföreningens styrelse uppta särskilda medlems­avgifter av sina medlemmar. Kretsen har rätt att uppta annan avgift än medlems­avgift, exempelvis avgift kopplat till aktivitet.

Kretsen ska i sin verksamhet

 • bevaka natur- och miljöskyddsfrågor;
 • bedriva upplysningsverksamhet;
 • väcka opinion i väsentliga natur- och miljövårdsfrågor;
 • påverka företag, myndigheter – främst kommunala organ – och politiker;
 • bedriva aktiv föreningsverksamhet;
 • verka för saklig undervisning i natur- och miljövård såväl vid skolor som i det fria folkbildningsarbetet.

Kretsens verksamhet ska stimulera medlemmarnas natur- och miljöintresse och ge möjlighet till vidgade kunskaper.

Föreningen ska verka för samarbete med andra organi­sationer, som har intresse för natur- och miljövård.

 

§ 5

Kretsstämma

Kretsens högsta beslutande organ är kretsstämman som består av de fysiska personer som är medlem­mar i kretsen. Stämmodeltagare får inte delta i beslut i ärende, inklusive val, som rör personen själv eller när­stå­ende. Sådant jäv eller andra förhål­landen som kan innebära jäv ska anmälas till stämmopresidiet. I tveksamma fall avgör stämmo­presidiet om jäv föreligger.

§ 6

Rösträtt och omröstning

Varje fysisk person som är medlem i kretsen har en röst. Rösträtt får endast utövas av personligen närvarande medlem.

Vid omröstning avgörs alla frågor med enkel majoritet med undantag för personval där relativ majoritet tillämpas. Avseende stadgeändring, se § 17, avseende upplösning, se § 18. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst utom vid val då lotten avgör.

Omröstning sker öppet. Dock ska val ske med slutna sedlar när någon närvarande röstberättigad med­lem så begär.

Vid val med slutna sedlar får valsedel ej uppta andra namn än de som ställts i proposition, ej heller får valsedel uppta fler namn än det antal som ska väljas. I sådana fall ogiltigförklaras valsedeln.

§ 7

Valbarhet

Valbar till kretsens styrelse och valberedning är fysisk person som är medlem i kretsen, dock ej kretsens revisorer eller anställda inom kretsen, med undantag för arvoderad styrelseledamot. Till styrelse­ledamot får ej heller utses ledamot i val­bered­ningen. Till ledamot i valberedningen får ej heller utses ledamot av kretsens styrelse eller till denne närstående person.

§ 8

Tidpunkt och kallelse

Ordinarie kretsstämma hålls före mars månads ut­gång. Dag och plats för stämma ska meddelas medlemmarna senast 30 dagar i förväg och på sätt styrelsen finner lämpligt.

§ 9

Vid ordinarie kretsstämma ska förekomma:

 1. stämmans öppnande
 2. fråga om stämman blivit behörigen utlyst
 3. val av ordförande för stämman
 4. anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman
 5. val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
 6. styrelsens verksamhetsberättelse
 7. revisorernas berättelse
 8. fastställande av resultat- och balansräkningar
 9. fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
 10. fastställande av verksamhetsplan
 11. beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa
 12. val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen
 13. val av övriga styrelseledamöter
 14. eventuella fyllnadsval
 15. val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 16. val av valberedning
 17. ärenden som styrelsen förelägger stämman
 18. ärenden som väckts genom motion
 19. stämmans avslutande

§ 10

Extra kretsstämma

Extra stämma ska hållas när ordinarie stämma eller kretsens styrelse så beslutar eller revisorerna eller minst en tiondel av medlemmarna skriftligen påkallar extra stämma. Vid extra stämma får inte fattas beslut i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 11

Motioner

Motionsrätt har enskild fysisk medlem och de juridiska personer som tillhör kretsen. Motion ska inges skriftligen till kretsstyrelsen före den 15 februari den tidpunkt styrelsen beslutar. Förslag som kommit in för sent kan bli föremål för över­läggning men kan inte föranleda beslut på stämman.

§ 12

Styrelse

Styrelsen är kretsens beslutande organ då stämman inte är samlad. Styrelsen består av minst fem leda­möter varav en ordförande.

Fältbiologerna ska beredas möjlighet att utse en ledamot i kretsstyrelsen, om de är organiserade inom kretsens verksamhetsområde.

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen på kallelse av ordföranden, vid förfall av vice ord­föranden, eller då tre ledamöter påkallar det.

§ 13

Styrelsens beslutsförhet

Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet leda­möter är närvarande. Ledamot ska ej delta i beslut som rör personen själv eller närstående. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 14

Firmateckning

Lokalkretsens firma tecknas av ordföranden, om styrelsen inte bestämmer annorlunda.

§ 15

Verksamhetsår och räkenskaper

Kretsens verksamhetsår är kalenderår.

Kretsstyrelsen ska föra räkenskaper som, veder­börligen avslutade för verksamhetsåret, till­sam­mans med verksamhetsberättelse ska överlämnas till revisorerna före utgången av nästföljande januari månad för granskning.

Räkenskaperna ska föras i enlighet med god redo­visningssed.

§ 16

Verksamhetsberättelse

Verksamhets- och revisionsberättelserna samt årsmötesprotokoll ska före april månads utgång sändas till riksföreningens kansli.

§ 17

Stadgeändring

För ändring av kretsens stadgar krävs två tredjedels majoritet vid omröstning på ordinarie krets­stämma. Förslag till ändring av stadgarna ska föreläggas genom proposition från styrelsen eller motion. När kretsens stadgar har ändrats, ska ändringarna meddelas till riksföreningen senast i samband med insändande av verksamhetsberättelsen. Förslag som avser ändring av kretsens stadgar ska inges för den 15 januari.

§ 18

Upplösning

Krets kan upplösas genom beslut av två på varandra följande kretsstämmor med minst sex månaders mellanrum, varav den ena ska vara ordinarie. För giltighet ska sådana beslut fattas med minst 3/4 majoritet. En krets kan vid behov även upplösas av riksstyrelsen efter bifall från länsförbundet om sådant finns.

Upplöses krets tillfaller dess behållna tillgångar läns­förbundet eller, om sådant inte finns, riks­före­ningen.